+48 697 164 666

PON-PT 9-18

Zmiany w prawie karnym

1413
zmiany w prawie karnym

Zmiany w prawie karnym

Ostatnie miesiące 2023 oraz początek roku 2024 przyniosły istotne zmiany w prawie karnym. Znaczna część nowych przepisów weszła w życie 1 października 2023 r., pozostałe w większości zaczną obowiązywać od 14 marca 2024 r. Z tego artykułu dowiesz się, jakie najważniejsze zmiany w prawie karnym i prawie wykroczeń już obowiązują lub niedługo zaczną.

 

Motywem przewodnim nowych przepisów jest zaostrzenie kar za najcięższe przestępstwa, jednak zmian jest o wiele więcej, m.in. wprowadzono nowe typy czynów zabronionych, zmianie uległ katalog kar przewidzianych w kodeksie karnym, zmodyfikowano zasady odpowiedzialności karnej nieletnich, wprowadzono karę bezwzględnego dożywotniego więzienia, podwyższono próg kwotowy kradzieży traktowanej jako wykroczenie, a w marcu wejdą w życie przepisy o tzw. konfiskacie aut pijanym kierowcom. Głównym pomysłodawcą zmian jest były Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny – Zbigniew Ziobro. Jak zapewniał, celem nowych przepisów jest odstraszenie potencjalnych sprawców od popełniania przestępstw. Poniżej poddamy analizie i praktycznej ocenie najważniejsze zmiany.

 

Spis treści:

 1. Zmiany w prawie karnym pod koniec 2023 roku.
 2. Jakie zmiany w prawie karnym wkrótce wejdą w życie?
 3. O czym należy pamiętać w kontekście nowych regulacji?
 4. Zmiany w prawie karnym – podsumowanie.

 

Zmiany w prawie karnym pod koniec 2023 roku

Jak wspomniano we wstępie, wiodącym celem zmian było zaostrzenie odpowiedzialności karnej za najcięższe przestępstwa. Zmiany w prawie karnym objęły zaostrzenie kar przede wszystkim za przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej, takie jak m.in. zgwałcenie i jego kwalifikowane postaci, pedofilia, zmuszanie do uprawiania prostytucji, rozbój, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, handel ludźmi, porwanie dla okupu, bójka lub pobicie, kierowanie grupą terrorystyczną czy łapówkarstwo oraz przyjmowanie korzyści majątkowych.

 

Zmiany w Kodeksie karnym podnoszą sankcję za umyślne przestępstwo fałszywego oskarżenia innej osoby o popełnienie czynu zabronionego lub przewinienia dyscyplinarnego. Sprawca podlega teraz karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Taka sama kara czeka sprawcę, który tworzy fałszywe dowody w celu skierowania przeciwko innej osobie ścigania o przestępstwo. Kara od 3 miesięcy do lat 5 grozi teraz także za tzw. poplecznictwo, za które odpowiada ten, kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności ten, kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody czy zaciera ślady przestępstwa.

 

zmiany w prawie karnym

 

Zmiana katalogu kar oraz ich zaostrzenie

Jedną z większych zmian, która już się dokonała, jest zmiana treści art. 32. kodeksu karnego, który w niezmienionej formie obowiązywał od uchwalenia obecnego kodeksu karnego w 1997 r. Zlikwidowano osobną karę 25 lat pozbawienia wolności, jednocześnie podnosząc górną granicę kary pozbawienia wolności z 15 na 30 lat. Zdaniem autorów umożliwi to sędziom wymierzanie bardziej adekwatnych kar niż dotychczas. Wydłużony został okres przedawnienia karalności zbrodni zabójstwa z 30 do 40 lat, a z 25 do 30 lat przedłużono okres, po którym skazani na dożywocie mogą ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

 

Bezwzględne dożywotnie więzienie

Nowelizacja Kodeksu karnego w październiku 2023 r. wprowadziła możliwą karę dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia (tzw. bezwzględne dożywocie) i będzie to możliwe w wypadku:

 • czynu popełnionego po wcześniejszym prawomocnym skazaniu za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wolności seksualnej, bezpieczeństwu powszechnemu lub za przestępstwo o charakterze terrorystycznym na dożywotnie pozbawienie wolności albo pozbawienie wolności na co najmniej 20 lat;
 • gdy charakter i okoliczności czynu oraz postępowanie i charakter sprawcy wskazują, iż jego pozostawanie na wolności spowoduje trwałe niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, wolności lub wolności seksualnej innych osób.

Ministerstwo Sprawiedliwości tak uzasadniło tę zmianę: ,,Sprawcy najcięższych zbrodni i recydywiści już nie będą mogli ubiegać się o zwolnienie warunkowe, aby dalej popełniać przestępstwa. Będą oni izolowani od reszty społeczeństwa”.

 

zmiany w prawie karnym

 

Odpowiedzialność karna nieletnich

Tu na wstępie warto dla przypomnienia przytoczyć najpierw bazowe regulacje:

 • odpowiedzialność karną według polskiego prawa ponoszą co do zasady sprawcy, którzy popełnili czyny zabronione po ukończeniu 17. roku życia;
 • w wyjątkowych przypadkach może odpowiadać karnie nieletni już po ukończeniu 15. roku życia – za pewne najcięższe przestępstwa (np. zabójstwo, ciężki uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, zamach na życie prezydenta, rozbój). Może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

 

Od 1 października 2023 r. odpowiadać karnie może nieletni już po ukończeniu 14. roku życia, jeśli dopuści się szczególnych postaci zabójstwa (m.in. zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, w związku ze zgwałceniem, rozbojem, wzięciem zakładnika, użyciem materiałów wybuchowych, w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie czy zabójstwo wielu osób). W przytoczonych sytuacjach 14-latek może odpowiadać karnie i otrzymać np. karę pozbawienia wolności.

 

Wyższy próg kwotowy dla kradzieży

Od 1 października 2023 r. wzrosła kwota, od której kradzież staje się przestępstwem, a przestaje być wykroczeniem – kradzież rzeczy o wartości nieprzekraczającej 800 zł jest teraz wykroczeniem (powyżej 800 zł jest to przestępstwo). Wcześniej ta granica wynosiła 500 zł. Taka sama zmiana objęła również np. zniszczenie mienia i paserstwo. Jest to o tyle istotne, że w przypadku wykroczenia stosujemy kary przewidziane w Kodeksie wykroczeń, które są zdecydowanie łagodniejsze od tych przewidzianych w Kodeksie karnym za przestępstwa. Zmiana ta wzbudziła wiele kontrowersji – tak argumentowało ją Ministerstwo Sprawiedliwości: „Podniesienie progu kwotowego, od którego zależy, czy dany czyn jest wykroczeniem bądź przestępstwem, nie oznacza bezkarności; kradzież pozostaje kradzieżą. Natomiast nie ma powodu, by wsadzać do więzienia za kradzież przysłowiowej kury”.

 

zmiany w prawie karnym

 

Nowe typy przestępstw

Zmiany w prawie karnym wprowadzają nowe typy przestępstw:

 • przyjęcie zlecenia zabójstwa;
 • uchylanie się od wykonania obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązki;
 • przygotowanie do zabójstwa.

 

Jakie zmiany w prawie karnym wkrótce wejdą w życie?

 

14 marca 2024 r. wejdą w życie przepisy, które w debacie publicznej powodują żywiołowe dyskusje, czyli tak zwany przepadek pojazdu, który będzie groził za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. W przypadku popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, sąd będzie zobowiązany orzec przepadek pojazdu, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia. Pojazd straci również każdy sprawca wypadku, który miał we krwi więcej niż 1,0 promil. W przypadku recydywy (ponownego popełnienia przestępstwa) przepadek następuje niezależnie od stopnia nietrzeźwości.

 

A co jeśli pojazd nie stanowi własności sprawcy?

Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości pojazdu. Za równowartość pojazdu uznaje się wartość określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy – średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego.

 

Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

 

zmiany w prawie karnym

 

O czym należy pamiętać w kontekście nowych regulacji?

Zmiany w prawie karnym obowiązują od dnia ich wejścia w życie, więc w większości przypadków jest to 1 października 2023 r. lub najprawdopodobniej będzie to 14 marca 2024 r. (przepadek pojazdu), a niektóre przepisy wejdą w życie jeszcze później. Nowych przepisów nie stosuje się w odniesieniu do sytuacji, które miały miejsce przed ich wejściem w życie, zgodnie z zasadą nieretroakcji prawa karnego – prawo nie działa wstecz. Zgodnie z Kodeksem karnym, jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

 

Prawo karne to najostrzejsza broń w rękach aparatu państwa, dysponuje wszakże najsurowszymi sankcjami, dlatego w przypadku sprawy karnej warto skorzystać z pomocy profesjonalnego obrońcy, który podejmie się walki o naszą sprawiedliwość i wolność.

 

Zmiany w prawie karnym – podsumowanie

Nowe przepisy w znacznej części formalnie weszły już w życie, pozostałe wkrótce mają zacząć obowiązywać, natomiast wciąż pojawia się nad nimi sporo znaków zapytania. Po pierwsze, pojawia się pytanie o to, jak długo będą obowiązywały, bowiem spora część środowisk prawniczych podnosi, iż omawiane w niniejszym artykule zmiany w prawie karnym są niezgodne z Konstytucją RP (wskazuje się na potencjalną niekonstytucyjność w zakresie ich treści, a także sposobu procedowania prac legislacyjnych nad nimi). Ponadto należy pamiętać, iż zostały one wprowadzone za rządów i z inicjatywy Zjednoczonej Prawicy, przy sprzeciwie ówczesnej opozycji, a obecnie koalicji rządzącej. Na dodatek wiele z tych przepisów to nowe rozwiązania w polskim prawie karnym, więc dopiero czas pokaże, jak sądy będą te przepisy interpretować i jak będzie wyglądało ich funkcjonowanie w praktyce.

 

Jeśli interesują Cię zagadnienia związane z obowiązującym w Polsce prawem, zapraszamy do lektury innych artykułów na blogu naszej kancelarii. W razie potrzeby zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami naszych specjalistów oraz do kontaktu:
+48 697 164 666

 

wróć do wpisów

Inne wpisy

rozwód z orzeczeniem o winie

10.07.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 19 [name] => adwokat rzeszów rozwody [slug] => adwokat-rzeszow-rozwody [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 19 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 15 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 18 [name] => rozwód rzeszów [slug] => rozwod-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 18 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 15 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 65 [name] => rozwód z orzeczeniem o winie [slug] => rozwod-z-orzeczeniem-o-winie [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 65 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #adwokat rzeszów rozwody #rozwód rzeszów #rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Jeśli zależy Ci na pomyślnym zakończeniu sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie, warto skorzystać z pomocy adwokata, który specjalizuje się w sprawach rozwodowych.

odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

25.06.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 63 [name] => odszkodowanie [slug] => odszkodowanie [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 63 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 62 [name] => odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym [slug] => odszkodowanie-po-wypadku-komunikacyjnym [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 62 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 64 [name] => wypadek komunikacyjny [slug] => wypadek-komunikacyjny [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 64 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #odszkodowanie #odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym #wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym – co przez to należy rozumieć?

postępowanie karne

10.06.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 49 [name] => adwokat rzeszów [slug] => adwokat-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 49 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 3 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 61 [name] => postępowanie karne [slug] => postepowanie-karne [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 61 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 48 [name] => prawnik Rzeszów [slug] => prawnik-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 48 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 3 [filter] => raw ) ) #adwokat rzeszów #postępowanie karne #prawnik Rzeszów

Jak wygrać postępowanie karne?

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie charakterystyka szeroko pojętego tematu, jakim jest postępowanie karne.

Adwokat od nieruchomości Rzeszów

28.05.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 59 [name] => adwokat od nieruchomości Rzeszów [slug] => adwokat-od-nieruchomosci-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 59 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 49 [name] => adwokat rzeszów [slug] => adwokat-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 49 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 3 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 60 [name] => nieruchomości Rzeszów [slug] => nieruchomosci-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 60 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #adwokat od nieruchomości Rzeszów #adwokat rzeszów #nieruchomości Rzeszów

Adwokat od nieruchomości Rzeszów

Wyjaśniamy, czym jest prawo nieruchomości, na co należy zwrócić uwagę, kupując nieruchomość oraz w czym może nam pomóc adwokat od nieruchomości w mniejszych i większych miastach, takich jak Rzeszów.

przestępstwa gospodarcze prawnik w rzeszowie

16.05.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 58 [name] => kancelaria Rzeszów [slug] => kancelaria-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 58 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 48 [name] => prawnik Rzeszów [slug] => prawnik-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 48 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 3 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 57 [name] => przestępstwa gospodarcze [slug] => przestepstwa-gospodarcze [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 57 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #kancelaria Rzeszów #prawnik Rzeszów #przestępstwa gospodarcze

Przestępstwa gospodarcze – prawnik w Rzeszowie

W problemie, jakim są przestępstwa gospodarcze, pomoże dobry prawnik, którego z pewnością można odnaleźć w Rzeszowie.

doradztwo gospodarcze Rzeszów

25.04.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 56 [name] => doradztwo gospodarcze [slug] => doradztwo-gospodarcze [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 56 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 54 [name] => prawo gospodarcze [slug] => prawo-gospodarcze [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 54 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 55 [name] => Profesjonalne doradztwo gospodarcze [slug] => profesjonalne-doradztwo-gospodarcze [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 55 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #doradztwo gospodarcze #prawo gospodarcze #Profesjonalne doradztwo gospodarcze

Doradztwo gospodarcze Rzeszów

Profesjonalne doradztwo gospodarcze ułatwia i umożliwia skuteczne prowadzenie działalności, zwłaszcza w tak szybko rozwijających się miastach, jak Rzeszów.

sprawa spadkowa

13.04.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 6 [name] => spadek [slug] => spadek [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 6 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 2 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 52 [name] => sprawa spadkowa [slug] => sprawa-spadkowa [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 52 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 53 [name] => testament [slug] => testament [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 53 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #spadek #sprawa spadkowa #testament

Sprawa spadkowa

Sprawy spadkowe należą do najbardziej wymagających dziedzin, jakimi zajmuje się adwokat.

adwokat Rzeszów

14.03.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 49 [name] => adwokat rzeszów [slug] => adwokat-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 49 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 3 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 50 [name] => dobry adwokat [slug] => dobry-adwokat [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 50 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 51 [name] => pomoc prawna rzeszów [slug] => pomoc-prawna-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 51 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #adwokat rzeszów #dobry adwokat #pomoc prawna rzeszów

Adwokat Rzeszów

Dowiedz się, jakie cechy posiada dobry adwokat oraz do kogo zwrócić się o pomoc prawną w mieście Rzeszów!

podział majątku

24.02.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 47 [name] => podział majątku [slug] => podzial-majatku [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 47 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 48 [name] => prawnik Rzeszów [slug] => prawnik-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 48 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 3 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 16 [name] => rozwód [slug] => rozwod [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 16 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 7 [filter] => raw ) ) #podział majątku #prawnik Rzeszów #rozwód

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku to ważny etap rozwodu. Na wstępie warto wyjaśnić, jakie są podstawowe sposoby uregulowania małżeńskiego ustroju majątkowego.

dziedziczenie spadku

14.02.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 45 [name] => dziedziczenie spadku [slug] => dziedziczenie-spadku [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 45 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 46 [name] => prawo spadkowe [slug] => prawo-spadkowe [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 46 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 6 [name] => spadek [slug] => spadek [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 6 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 2 [filter] => raw ) ) #dziedziczenie spadku #prawo spadkowe #spadek

Dziedziczenie spadku w polskim prawie

Dziedziczenie spadku może nastąpić w drodze dziedziczenia testamentowego, czyli na podstawie pozostawionego przez zmarłego testamentu, lub ustawowo.

Masz pytania? Zastanawiasz się czy możemy Ci pomóc?

Koniecznie daj nam znać - zadzwoń lub napisz!

  Rodzaj sprawy

  W jakim obszarze potrzebujesz pomocy?

  W jakiej formie prowadzisz biznes?

  Na jakim etapie jesteś?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W której branży planujesz rozwijać swój biznes?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  Czy posiadacie wspólne małoletnie dzieci?

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  W jakim zakresie doznałeś strat?

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie

  Jeszcze tylko jeden krok...

  Zostaw nam swoje dane, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować i przedstawić najlepsze rozwiązanie dopasowane do specyfiki sprawy.

  Na zgłoszenie odpowiemy w ciągu najbliższego dnia roboczego.
  Kancelaria Kawalec - formularz zgłoszeniowy

  Potrzebujesz pomocy prawnej?

  Jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc

  Wypełnij krótki formularz