+48 697 164 666

PON-PT 9-18

Praca zdalna i hybrydowa a prawo pracy — co musisz wiedzieć jako pracodawca i pracownik?

952
Praca zdalna a prawo pracy

Praca zdalna i hybrydowa a prawo pracy — co musisz wiedzieć jako pracodawca i pracownik?

W związku z dynamicznym wzrostem popularności formy pracy zdalnej i pracy hybrydowej prawo pracy doświadcza licznych zmian. Możliwość wykonywania pracy zdalnej niesie za sobą liczne korzyści, ale także stawia przed nami pytania dotyczące wymiaru pracy zdalnej oraz czasu jej wykonywania. Kluczowe stają się więc zagadnienia dotyczące obowiązków pracodawcy wobec pracownika zdalnego. 

 

Nowa definicja pracy zdalnej i rodzaje pracy zdalnej

Nowa definicja pracy zdalnej odzwierciedla ewolucję i dostosowanie do współczesnych realiów rynku pracy. Definicja pracy zdalnej, kiedyś postrzegana jedynie jako wykonywanie zadań poza tradycyjnym miejscem pracy, teraz obejmuje szersze spektrum możliwości, narzędzi i metod współpracy wirtualnej. Wprowadzenie nowej definicji pracy zdalnej ma na celu dostosowanie przepisów i praktyk do rosnącej liczby pracowników, którzy preferują lub wymagają elastycznego podejścia do swojego miejsca pracy. Wraz z postępem technologicznym i zmieniającymi się oczekiwaniami pracowników, terminologia i definicje muszą być aktualizowane, aby oddać rzeczywistość nowoczesnego świata pracy.

 

W obliczu dynamicznie rozwijającej się technologii i zmieniających się potrzeb rynku pracy pojawiła się nowa definicja pracy zdalnej. Ta aktualizacja została zawarta w Kodeksie pracy, stawiając jasne ramy dla pracodawców i pracowników. Dodatkowo, przepisy dotyczące pracy zdalnej nie tylko wyznaczają standardy na szczeblu ogólnokrajowym, ale również dają możliwość wprowadzenia regulacji wewnątrzzakładowych, dostosowujących zasady pracy zdalnej do specyfiki danej organizacji czy branży.

 

Wprowadzenie definicji pracy zdalnej nastąpiło poprzez dodanie do Kodeksu pracy art. 6718, który brzmi: Praca zdalna polega na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem zamieszkania pracownika) i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Kodeks pracy przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową (częściowo w domu, częściowo w firmie), stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy”.

 

Warto nadmienić, że kodeks reguluje trzy rodzaje pracy zdalnej:

 • pracę zdalną,
 • pracę zdalną hybrydową,
 • pracę zdalną okazjonalną do 24 dni kalendarzowych w roku.

 

Wprowadzenie i zmiany w pracy zdalnej

Wprowadzenie pracy zdalnej stało się odpowiedzią na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy oraz oczekiwania pracowników. Ważnym elementem tego procesu jest uzgodnienie pracy w trybie zdalnym między pracodawcą a pracownikiem. Dzięki temu możliwe jest formalne określenie zakresu obowiązków, narzędzi niezbędnych do realizacji zadań oraz wyznaczenie ram czasowych. Uzgodnienie to jest kluczowe, aby obie strony rozumiały swoje prawa i obowiązki, a praca była wykonywana efektywnie i zgodnie z prawem.

 

Warto prześledzić także zmiany w kodeksie pracy dotyczące pracy zdalnej. W związku z rosnącym zainteresowaniem pracą na odległość, konieczne stało się wprowadzenie zmian w kodeksie pracy. Zmiany te dotyczyły m.in. praw i obowiązków zarówno pracodawców, jak i pracowników, czy zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy w trybie zdalnym. Zmiany w kodeksie pracy miały na celu dostosowanie przepisów do nowoczesnej rzeczywistości, w której praca zdalna stała się normą dla wielu branż i sektorów.

 

Zmiana warunków pracy

Elastyczność i zdolność do dostosowywania się do zmieniających się okoliczności stały się kluczowymi cechami współczesnego rynku pracy. W wielu przypadkach konieczna jest zmiana warunków pracy, aby sprostać nowym wyzwaniom lub lepiej dostosować się do potrzeb i możliwości pracowników. Może to obejmować zmiany w godzinach pracy, narzędziach czy miejscu wykonywania obowiązków. Ważne jest, aby takie zmiany były dokonywane w sposób przemyślany, z uwzględnieniem praw pracownika oraz potrzeb organizacji.

 

Warto też nadmienić, że pracodawca musi uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony m.in. przez:

 

 • pracownicę w ciąży,
 • pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
 • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracownika — obowiązki pracownika, prawa pracownika
Obowiązki pracownika przy pracy zdalnej nie różnią się w znaczący sposób od obowiązków w pracy stacjonarnej. Oczekuje się terminowego wykonywania zadań, dbania o powierzone narzędzia pracy oraz uczciwego rozliczania czasu pracy. Pracownik ma prawo do określonej wysokości wynagrodzenia, przerw w pracy, a także do poszanowania jego danych osobowych. Dodatkowo pracownik ma prawo do wniesienia wniosku o pracę zdalną oraz otrzymania odpowiednich narzędzi i szkoleń niezbędnych do efektywnego wykonywania swoich obowiązków.

 

Prawa pracodawcy i obowiązki w pracy zdalnej

Prawa pracodawcy w modelu pracy zdalnej są związane przede wszystkim z kontrolą nad procesem pracy. Pracodawca ma prawo do ustalania trybu i sposobu wykonywania zadań, a także do kontroli wykonywania pracy zdalnej. Może też wymagać regularnych raportów dotyczących postępów w pracy czy uczestnictwa w wideokonferencjach. Dodatkowo pracodawca może wprowadzić regulacje dotyczące pracy zdalnej, które będą regulować zasady wykonywania takiego trybu pracy. Co do obowiązków pracodawcy wobec pracownika zdalnego, to przede wszystkim jest to zapewnienie odpowiednich narzędzi do pracy, dbanie o dobre warunki zatrudnienia, a także respektowanie praw pracownika, takich jak prawo do prywatności czy godzin pracy. Pracodawca ponosi również obowiązki informacyjne, musi na przykład poinformować pracownika o wszelkich zmianach dotyczących warunków wykonywania pracy zdalnej.

 

Jakie są zasady wykonywania pracy zdalnej? Zapewnienie narzędzi pracy zdalnej i kontrola pracy zdalnej

Praca zdalna staje się coraz bardziej popularna, ale jej efektywność zależy od odpowiednio ustalonych zasad. Kluczowym elementem jest zapewnienie narzędzi pracy zdalnej, które umożliwiają pracownikowi wykonywanie obowiązków z dowolnego miejsca. Chodzi tu zarówno o sprzęt komputerowy, jak i oprogramowanie, czy też dostęp do zasobów firmy przez bezpieczne połączenia VPN. 

 

Równie ważne jest jednak określenie sposobu kontroli pracy zdalnej. Pracodawca powinien ustalić systemy raportowania oraz monitoring czasu pracy, tak aby mieć pewność, że zadania są realizowane w wyznaczonych terminach. Pracownik z kolei powinien pamiętać o obowiązku informowania pracodawcy o postępach w realizowanych zadaniach oraz ewentualnych problemach.

 

Decydując się na pracę zdalną, ważne jest ustalenie odpowiedniego miejsca wykonywania pracy zdalnej. Chociaż teoretycznie pracownik może pracować z dowolnego miejsca, powinien on wybrać takie, które zapewni mu komfort, ciszę i koncentrację. Dedykowane miejsce wykonywanych obowiązków to takie, które spełnia higieniczne warunki pracy zdalnej.

 

Finansowe aspekty pracy zdalnej — ile wynosi wysokość dodatku za pracę zdalną?

Wielu pracodawców wprowadza dodatek za pracę zdalną, mając na uwadze pokrycie dodatkowych wydatków pracownika związanego z pracą z domu, takich jak energia elektryczna czy internet. Wysokość tego dodatku jest różna i zależy od branży oraz indywidualnych uzgodnień między stronami. Często jest ona wyrażona jako procent wynagrodzenia lub stała kwota. Zgodnie z przepisami pracodawca pokrywa koszty energii zużywanych dla celów pracy zdalnej. Według szacunków dodatek za pracę zdalną może wynieść około od 50 do 90 zł miesięcznie.

 

Czym jest ekwiwalent za pracę zdalną?

Niektórzy pracodawcy zamiast dodatku oferują pracownikom ekwiwalent za pracę zdalną. Jest to jednorazowa lub okresowa suma, mająca na celu zrekompensować koszty, jakie pracownik ponosi pracując poza biurem. Taka forma wynagrodzenia może być szczególnie atrakcyjna dla osób, które pracują zdalnie sporadycznie lub w niepełnym wymiarze godzin.

 

Ekwiwalent i ryczałt za pracę zdalnej

W niektórych przypadkach pracodawca może zaoferować kombinację obu powyższych rozwiązań, oferując zarówno ekwiwalent, jak i ryczałt za pracę zdalną. Ryczałt jest stałą kwotą, która ma na celu pokrycie wszystkich kosztów związanych z pracą zdalną, niezależnie od ich rzeczywistej wysokości. Dla pracowników, którzy mają stałe koszty związane z pracą zdalną, takie rozwiązanie może być korzystniejsze.

 

Zwrot kosztów pracy zdalnej

Ponadto pracownicy mogą liczyć na zwrot kosztów pracy zdalnej. Może to obejmować koszty zakupu sprzętu, oprogramowania czy też miesięczne rachunki za internet. Warto jednak pamiętać, że takie zwroty zależą od indywidualnych uzgodnień z pracodawcą i często wymagają przedstawienia odpowiednich dokumentów, takich jak faktury czy rachunki. Pracownik i pracodawca powinni jasno określić zakres tych kosztów oraz sposób ich rozliczenia.

 

Specjalne przypadki i wyjątki

W niektórych sytuacjach określone regulacje dotyczące pracy zdalnej mogą nie obowiązywać lub obowiązywać w zmienionej formie. Przykładowo, pewne branże mogą posiadać specyficzne wymagania w zakresie ochrony danych osobowych, które wpływają na sposób wykonywania pracy zdalnej.

 

Szczególne grupy pracowników praca zdalna dla rodziców i opiekunów

Praca zdalna dla rodziców i opiekunów umożliwia lepsze pogodzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi, a także daje większą elastyczność w planowaniu dnia. Kluczem do skutecznego korzystania z tej formy zatrudnienia jest uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej z pracodawcą. To pozwala na dostosowanie wymiaru pracy zdalnej do indywidualnych potrzeb.

 

Okazjonalna praca zdalna czy potrzebny jest wniosek pracownika o pracę zdalną?

Nie wszyscy pracownicy wykonują pracę zdalną na stałe. Dla wielu z nich jest to forma okazjonalnej pracy zdalnej, kiedy okoliczności takie jak sytuacja osobista, choroba czy inne zdarzenia losowe uniemożliwiają dotarcie do biura. W takich przypadkach ważne jest, aby pracownik i pracodawca mieli jasno określone zasady i warunki takiej pracy, a także wiedzieli, jakie narzędzia i zasoby będą potrzebne do jej efektywnego wykonywania. Praca zdalna okazjonalna może być wykonywana na wniosek pracownika, w łącznym wymiarze w roku kalendarzowym nie większym niż 24 dni.

 

Pozostałe aspekty pracy zdalnej — co warto wiedzieć o pracy zdalnej?

Ważne jest, by pracownik wykonujący pracę zdalną miał zapewnione odpowiednie narzędzia do pracy zdalnej oraz higieniczne warunki pracy. Istnieją też różne rodzaje pracy zdalnej, takie jak praca zdalna zlecona czy telepraca, które charakteryzują się specyficznymi regulacjami pracy zdalnej. Warto również zwrócić uwagę na ewentualne zmiany w pracy zdalnej oraz zasady wykonywania pracy w tym trybie. Obecne regulacje dotyczące pracy zdalnej określają m.in. miejsce wykonywania pracy zdalnej, czas pracy zdalnej czy uzgodnienie pracy w trybie zdalnym z pracodawcą. Kluczowe jest również zrozumienie praw i obowiązków w kontekście pracy hybrydowej oraz zdalnej, aby uniknąć wątpliwości pracodawców i pracowników.

 

Usługi dodatkowe i związane z pracą zdalną — czym jest usługa outsourcingu kadrowo-płacowego?

W kontekście rosnącej popularności pracy zdalnej wiele firm poszukuje rozwiązań, które pozwolą im na optymalizację procesów związanych z zarządzaniem personelem. Jednym z takich rozwiązań jest usługa outsourcingu kadrowo-płacowego. Polega ona na powierzeniu zewnętrznemu podmiotowi (często specjalizującej się kancelarii adwokackiej lub firmie konsultingowej) zadań związanych z obsługą kadrową oraz rozliczeniami płacowymi. W ten sposób pracodawcy mogą skupić się na głównych aspektach swojej działalności, jednocześnie zapewniając prawidłowość oraz terminowość realizacji obowiązków pracodawcy wobec pracownika zdalnego.

 

Regulacje wewnątrzzakładowe w kontekście pracy zdalnej

Z uwagi na specyfikę pracy zdalnej oraz jej dynamiczny rozwój, wiele organizacji decyduje się na wdrożenie wewnętrznych regulacji dotyczących tej formy zatrudnienia. Takie regulacje wewnątrzzakładowe mają na celu klarowne określenie zasad wykonywania pracy zdalnej, narzędzi do pracy zdalnej czy miejsca pracy zdalnej. Ważnym elementem jest też zdefiniowanie obowiązków informacyjnych pracodawcy oraz ustalenie warunków, na jakich pracownik może składać wniosek o pracę zdalną. Regulacje te często uwzględniają również kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną danych osobowych oraz potencjalnymi zmianami w kodeksie pracy dotyczącymi pracy zdalnej.

 

Podsumowanie i wnioski

Praca zdalna i hybrydowa stały się nieodzowną częścią współczesnego rynku pracy. W odpowiedzi na to prawo pracy wprowadziło regulacje dotyczące obowiązków pracodawcy wobec pracownika zdalnego. Kluczowe jest stworzenie odpowiedniego regulaminu pracy zdalnej oraz zapewnienie narzędzi niezbędnych do jej wykonywania. Istotne są również zagadnienia związane z bezpieczeństwem, higieną pracy zdalnej oraz ochroną danych osobowych.

wróć do wpisów

Inne wpisy

sprawa spadkowa

13.04.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 6 [name] => spadek [slug] => spadek [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 6 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 2 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 52 [name] => sprawa spadkowa [slug] => sprawa-spadkowa [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 52 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 53 [name] => testament [slug] => testament [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 53 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #spadek #sprawa spadkowa #testament

Sprawa spadkowa

Sprawy spadkowe należą do najbardziej wymagających dziedzin, jakimi zajmuje się adwokat.

adwokat Rzeszów

14.03.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 49 [name] => adwokat rzeszów [slug] => adwokat-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 49 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 50 [name] => dobry adwokat [slug] => dobry-adwokat [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 50 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 51 [name] => pomoc prawna rzeszów [slug] => pomoc-prawna-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 51 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #adwokat rzeszów #dobry adwokat #pomoc prawna rzeszów

Adwokat Rzeszów

Dowiedz się, jakie cechy posiada dobry adwokat oraz do kogo zwrócić się o pomoc prawną w mieście Rzeszów!

podział majątku

24.02.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 47 [name] => podział majątku [slug] => podzial-majatku [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 47 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 48 [name] => prawnik Rzeszów [slug] => prawnik-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 48 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 16 [name] => rozwód [slug] => rozwod [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 16 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 7 [filter] => raw ) ) #podział majątku #prawnik Rzeszów #rozwód

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku to ważny etap rozwodu. Na wstępie warto wyjaśnić, jakie są podstawowe sposoby uregulowania małżeńskiego ustroju majątkowego.

dziedziczenie spadku

14.02.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 45 [name] => dziedziczenie spadku [slug] => dziedziczenie-spadku [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 45 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 46 [name] => prawo spadkowe [slug] => prawo-spadkowe [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 46 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 6 [name] => spadek [slug] => spadek [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 6 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 2 [filter] => raw ) ) #dziedziczenie spadku #prawo spadkowe #spadek

Dziedziczenie spadku w polskim prawie

Dziedziczenie spadku może nastąpić w drodze dziedziczenia testamentowego, czyli na podstawie pozostawionego przez zmarłego testamentu, lub ustawowo.

zmiany w prawie karnym

18.01.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 43 [name] => nowe przepisy [slug] => nowe-przepisy [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 43 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 42 [name] => zmiany w prawie [slug] => zmiany-w-prawie [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 42 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 44 [name] => zmiany w prawie karnym [slug] => zmiany-w-prawie-karnym [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 44 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #nowe przepisy #zmiany w prawie #zmiany w prawie karnym

Zmiany w prawie karnym

Z tego artykułu dowiesz się, jakie najważniejsze zmiany w prawie karnym i prawie wykroczeń już obowiązują lub niedługo zaczną.

alimenty na dziecko

12.01.2024

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 39 [name] => alimety [slug] => alimety [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 39 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 41 [name] => kto płaci alimenty [slug] => kto-placi-alimenty [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 41 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 40 [name] => opieka nad dzieckiem [slug] => opieka-nad-dzieckiem [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 40 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #alimety #kto płaci alimenty #opieka nad dzieckiem

Alimenty na dziecko – kto powinien płacić, w jakiej wysokości i jak długo?

W tym artykule znajdziesz kluczowe informacje związanie z tematem, jakim są alimenty na dziecko: kto jest zobowiązany do płacenia, od czego zależy ich wysokość i jak długo taki obowiązek może trwać.

orzekanie przy rozwodzie

22.12.2023

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 36 [name] => orzekanie przy rozwodzie [slug] => orzekanie-przy-rozwodzie [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 36 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 16 [name] => rozwód [slug] => rozwod [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 16 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 7 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 37 [name] => separacja [slug] => separacja [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 37 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #orzekanie przy rozwodzie #rozwód #separacja

Orzekanie sądu przy rozwodzie – co warto wiedzieć?

Niniejszy artykuł stanowi omówienie niejako „w pigułce” zakresu spraw, jakie obejmuje orzekanie przy rozwodzie przez sąd.

rozwód Rzeszów

18.12.2023

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 16 [name] => rozwód [slug] => rozwod [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 16 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 7 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 18 [name] => rozwód rzeszów [slug] => rozwod-rzeszow [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 18 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 14 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 38 [name] => sprawa rozwodowa [slug] => sprawa-rozwodowa [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 38 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 1 [filter] => raw ) ) #rozwód #rozwód rzeszów #sprawa rozwodowa

Rozwód Rzeszów – wszystko co musisz wiedzieć

Dowiedz się najważniejszych informacji na temat, jakim jest rozwód oraz do jakich instytucji się udać w tej sprawie, jeśli mieszkasz w mieście Rzeszów.

Profesjonalna obsługa prawna firm

17.10.2023

Array ( [0] => WP_Term Object ( [term_id] => 13 [name] => adwokat [slug] => adwokat [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 13 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 21 [filter] => raw ) [1] => WP_Term Object ( [term_id] => 24 [name] => działalność [slug] => dzialalnosc [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 24 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 3 [filter] => raw ) [2] => WP_Term Object ( [term_id] => 23 [name] => jdg [slug] => jdg [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 23 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 2 [filter] => raw ) [3] => WP_Term Object ( [term_id] => 11 [name] => kancelaria adwokacka [slug] => kancelaria-adwokacka [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 11 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 28 [filter] => raw ) [4] => WP_Term Object ( [term_id] => 25 [name] => majątek [slug] => majatek [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 25 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 4 [filter] => raw ) [5] => WP_Term Object ( [term_id] => 14 [name] => mecenas [slug] => mecenas [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 14 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 3 [filter] => raw ) [6] => WP_Term Object ( [term_id] => 12 [name] => prawnik [slug] => prawnik [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 12 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 10 [filter] => raw ) [7] => WP_Term Object ( [term_id] => 20 [name] => radca prawny [slug] => radca-prawny [term_group] => 0 [term_taxonomy_id] => 20 [taxonomy] => tagi [description] => [parent] => 0 [count] => 2 [filter] => raw ) ) #adwokat #działalność #jdg #kancelaria adwokacka #majątek #mecenas #prawnik #radca prawny

Profesjonalna obsługa prawna firm — dlaczego warto inwestować w usługi prawnika korporacyjnego?

Współczesny świat biznesu jest pełen wyzwań, a jednym z nich jest obsługa prawna podmiotów gospodarczych.

Praca zdalna a prawo pracy

W związku z dynamicznym wzrostem popularności formy pracy zdalnej i pracy hybrydowej prawo pracy doświadcza licznych zmian. Możliwość wykonywania pracy zdalnej niesie za sobą liczne korzyści, ale...

Masz pytania? Zastanawiasz się czy możemy Ci pomóc?

Koniecznie daj nam znać - zadzwoń lub napisz!

  Rodzaj sprawy

  W jakim obszarze potrzebujesz pomocy?

  W jakiej formie prowadzisz biznes?

  Na jakim etapie jesteś?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W której branży planujesz rozwijać swój biznes?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  Czy posiadacie wspólne małoletnie dzieci?

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  W jakim zakresie doznałeś strat?

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  W jakiej sprawie potrzebujesz pomocy?

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie.

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie

  Opowiedz nam o Twojej sprawie - razem znajdziemy najlepsze rozwiązanie

  Jeszcze tylko jeden krok...

  Zostaw nam swoje dane, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować i przedstawić najlepsze rozwiązanie dopasowane do specyfiki sprawy.

  Na zgłoszenie odpowiemy w ciągu najbliższego dnia roboczego.
  Kancelaria Kawalec - formularz zgłoszeniowy

  Potrzebujesz pomocy prawnej?

  Jesteśmy tu po to, żeby Ci pomóc

  Wypełnij krótki formularz