Sprawy karne i wykroczeń

Kancelaria prowadzi sprawy karne we wszystkich stadiach postępowania karnego, występując zarówno jako obrońcy,
jak również pełnomocnicy pokrzywdzonych. W ramach podejmowanej pomocy prawnej reprezentujemy interesy Klientów na etapie postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego, jak też postępowania wykonawczego.


Podejmujemy się kompleksowej obrony we wszystkich sprawach karnych oraz wykroczeniowych, między innymi
w sprawach przestępstw kryminalnych, przestępstw w ruchu drogowym, a także tzw. przestępstw białych kołnierzyków, tj. przestępstw gospodarczych oraz w sprawach z oskarżenia prywatnego.

W trakcie prowadzonego postępowania, niejednokrotnie zachodzi potrzeba ochrony Klienta przed zastosowaniem wobec niego środków zapobiegawczych w postaci m.in. tymczasowego aresztowania, zakazu opuszczania kraju czy dozoru policji.


Prowadząc sprawy karne wielokrotnie pomagamy pokrzywdzonym przestępstwom w realizacji ich praw oraz chroniąc ich interesy. Działalność ta opiera się na współpracy z organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze, doprowadzając do wykazania winy sprawcy przestępstwa. Równocześnie zabezpieczamy interesy pokrzywdzonych poprzez dochodzenie w ramach postępowania karnego stosownych zadośćuczynień i odszkodowań, co pozwala naszym Klientom uzyskać odpowiednie sumy, bez konieczności prowadzenia sprawy odszkodowawczej.


Dążąc do pomocy osobom skazanym, sporządzamy m.in. wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, jak również wnioski
o zastosowanie dozoru elektronicznego, który pozwala naszym Klientom odbywać karę pozbawienia wolności w miejscu ich zamieszkania.

Zainteresowany/a? Skontaktuj się z nami.