Upadłość konsumencka i upadłość przedsiębiorcy

Zespół kancelarii pomaga konsumentom na każdym z etapów postępowania upadłościowego. Pomagamy skompletować wszelką dokumentację dotyczącą zadłużenia Klienta, posiadanych przez niego aktywów, dokonujemy oceny prawnej sytuacji majątkowej a także perspektywy powodzenia przeprowadzenia postępowania upadłościowego, reprezentując dłużnika wszczynamy wobec niego postępowanie upadłościowe, dążąc do oddłużenia Klienta.


Upadłość konsumencka jest postępowaniem, którego nadrzędnym celem jest oddłużenie osoby, która stała
się niewypłacalna. Jednakże niewypłacalność nie może być skutkiem działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Należy zatem uznać, iż procedura ta dotyczy konsumentów, którzy stali się niewypłacalni na skutek okoliczności wyjątkowych
i od nich niezależnych.

Równocześnie celem postępowania upadłościowego prowadzonego wobec konsumenta jest zaspokojenie wierzycieli w możliwie najwyższym zakresie. Najważniejszym efektem postępowania upadłościowego jest jednak całkowite zwolnienie konsumenta z długów, których nie jest, jak również nie będzie
w stanie spłacić w przyszłości.


Korzyścią płynącą z przeprowadzenia upadłości konsumenckiej jest pewność oddłużenia, komfort psychiczny, zawieszenie, a następnie umorzenie postępowań windykacyjnych, sądowych o zapłatę oraz egzekucyjnych, niskie koszty sądowe, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego, wstrzymanie odsetek oraz usunięcie informacji z baz dłużników nawet w sytuacji nieposiadania jakiegokolwiek majątku.


W ramach prowadzonego postępowania upadłościowego wobec przedsiębiorcy, zarząd nad majątkiem niewypłacalnego przedsiębiorcy przejmowana jest przez wyznaczonego przez sąd syndyka. Postępowanie upadłościowe ma doprowadzić do sprzedaży całego majątku dłużnika
i przeznaczenie tych środków na zaspokojenie wierzycieli.


Doradzając klientom w ramach postępowania upadłościowego przedsiębiorcy Kancelaria oferuje szereg czynności, polegających na:
badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa (osób fizycznych, jak również spółek prawa handlowego),
sporządzenia wniosku o ogłoszenie upadłości wraz z pomocą w kompletowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów,
reprezentowania dłużnika w postępowaniu sądowym, w tym w rozprawach, ,
kontroli działalności ustanowionego syndyka,
obrony dłużnika w ramach postępowania upadłościowego wszczętego z wniosku wierzyciela,
reprezentowania wierzycieli w postępowaniu upadłościowym dłużnika,

Zainteresowany/a? Skontaktuj się z nami.